Residències a Andorra

Andorra és un petit país dels Pirineus que ofereix un gran atractiu per a totes aquelles persones que desitgen residir en un país que els hi proporcioni una gran seguretat, en un entorn privilegiat, envoltat de natura, amb bon clima i bona qualitat de vida. Andorra és un país turístic, amb una gran oferta comercial, cultural i d’oci. Té un molt bon sistema educatiu i sanitari i una fiscalitat molt competitiva. Tots aquests aspectes fan que tant professionals com persones amb rendes elevades trobin interessant residir al Principat d’Andorra, podent optar pels següents tipus de residència:

 

  • Residència per compte propi
  • Residència sense activitat lucrativa
  • Residència per a professionals amb projecció internacional
  • Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu
  • Residència per a nòmada digital
residències andorra

Residència per compte propi

Aquest tipus de residència autoritza a residir i exercir una activitat per compte propi de forma permanent al Principat d’Andorra.

Requisits per l’obtenció d’un permís de residència per compte propi:

  • Haver obtingut l’autorització d’inversió estrangera per constituir una societat andorrana en la qual es tingui la participació mínima exigida per Llei i haver constituït legalment la societat de referència
  • Exercir un càrrec en l’òrgan d’administració de la mateixa societat
  • Obrir posteriorment un comerç degudament registrat i en activitat al Principat d’Andorra
  • Fer efectiu un dipòsit no remunerat a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA)
  • En el cas de professió liberal, acreditar que s’ha obtingut l’autorització d’exercici de la professió liberal per part del Govern i la col•legiació prop del col·legi professional corresponent.

Residència sense activitat lucrativa

Pot ser resident sense activitat lucrativa al Principat d’Andorra tota persona física que no tingui la nacionalitat andorrana i que estableixi la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural sense exercir-hi cap activitat laboral o professional, si bé el resident pot desenvolupar les activitats necessàries per la gestió del seu propi patrimoni.

Requisits per a l'obtenció d’un permís de residència sense activitat lucrativa:

-    Acreditació del mitjans econòmics suficients establerts reglamentàriament
-   Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per la persona sol·licitant i per a les persones al seu càrrec
-    Demostrar documentalment ésser propietari o llogater d’un habitatge
-    Compromís per escrit de fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra i de mantenir en vigor el contracte d’assegurança
-    Inversió de la quantitat fixada per la normativa en alguna de les tipologies d’actius que s’indiquen a continuació:
           a)    Béns immobles situats a Andorra
           b)    Participacions en el capital social o en fons propis d’entitats residents a Andorra
           c)    Instruments de deute emesos per entitats residents a Andorra
           d)    Instruments de deute emesos per qualsevol Administració Pública d’Andorra
           e)    Dipòsits no remunerats en l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) pel titular i les persones al seu càrrec.

Residència per a professionals amb projecció internacional

Es considera professional amb projecció internacional la persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural per desenvolupar una activitat professional en els termes següents:

- Que la seu o la base des de la qual es desenvolupi l’activitat professional estigui situada a Andorra.
- Que en el desenvolupament de la seva activitat professional a Andorra, el professional amb projecció internacional compti com a màxim amb una persona contractada en règim laboral.
- Que els serveis prestats pel professional amb projecció internacional tinguin com a destinataris principalment persones o entitats no residents a Andorra (almenys el 85% dels serveis prestats han d’ésser utilitzats en qualsevol país o territori diferent de l’andorrà)

Requisits per a l'obtenció d’un permís de residència per a professionals amb projecció internacional:

- Acreditar la viabilitat econòmica del projecte que es pretén iniciar i demostrar que el projecte generarà els recursos econòmics suficients determinats reglamentàriament per a poder residir a Andorra, tant al professional amb projecció internacional com a les persones a càrrec seu, per tot el temps de vigència de la residència per raons professionals.
- Que l’activitat professional a desenvolupar s’emmarqui en alguns dels sectors fixats reglamentàriament que permetin satisfer les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia andorrana i que el professional amb projecció internacional compti amb els requisits de qualificació i experiència professional en el sector de l’activitat a desenvolupar determinats reglamentàriament.
- Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per la persona sol·licitant i per a les persones al seu càrrec.
- Demostrar documentalment ésser propietari o llogater d’un habitatge.
- Compromís per escrit de fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra  i de mantenir en vigor el contracte d’assegurança.
- Dipòsits no remunerats en l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) pel titular i les persones al seu càrrec.

Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu

Es considera resident per raons d’interès científic, cultural i esportiu, la persona física estrangera que gaudeix del reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o els esports i que estableix la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural.
Les persones titulars de dita residència, poden continuar desenvolupant les activitats professionals que li siguin pròpies, sempre que tinguin com a destinataris principals persones o entitats no residents a Andorra (almenys el 85% dels serveis prestats han d’ésser utilitzats en qualsevol país o territori diferent de l’andorrà).

Requisits per a l'obtenció d’un permís de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu:

- Acreditar que l’activitat a desenvolupar en el camp de la ciència, la cultura o l’esport, permetrà generar els recursos econòmics suficients, determinats reglamentàriament, perquè tant el resident com les persones a càrrec seu puguin residir al Principat d’Andorra durant tot el temps de vigència de la residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu.
- Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per la persona sol·licitant i per a les persones al seu càrrec.
- Demostrar documentalment ésser propietari o llogater d’un habitatge.
- Compromís per escrit de fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra i de mantenir en vigor el contracte d’assegurança.
- Dipòsits no remunerats en l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) pel titular i les persones al seu càrrec.

Residència per a nòmada digital

Pot optar per aquesta residència tota persona que per a dur a terme el seu treball no requereixi disposar d’una ubicació geogràfica concreta i que utilitzi les telecomunicacions i la tecnologia i que estableixi la seva residència principal i efectiva al Principat d’Andorra durant almenys 90 dies per any natural.

Requisits per a l’obtenció d’un permís de residència per a nòmada digital:

- Acreditació dels mitjans econòmics suficients establerts reglamentàriament
- Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia i incapacitat per la persona sol·licitant i per a persones al seu càrrec.
- Demostrar documentalment ésser propietari o llogater d’un habitatge.
- Compromís per escrit de fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra i de mantenir en vigor el contracte d’assegurança.

Vol contractar els nostres serveis?

Preparem un pressupost personalitzat, sempre amb la màxima confidencialitat, tant per a empreses com per a particulars.