Els clients d’ABC Advocats i Consultors compten amb un grup d’advocats titulats que cobreixen totes les àrees del dret i, per tant, poden en tot moment tenir el suport d’un assessor legal que els permeti  tenir seguretat jurídica en qualsevol àmbit que els afecti. La divisió legal d’ABC Advocats i Consultors ofereix els seus serveis en les següents àrees:

civil

Civil

 • Conflictes en matèria civil
 • Reclamacions de quantitat
 • Contractes civils
 • Desnonaments
 • Reclamacions de danys i perjudicis
 • (...)
mercantil

Mercantil

 • Contractes mercantils
 • Constitució, transformació i dissolució de societats
 • Documents societaris
 • Obertures de comerç
 • Protocols d’accionistes/partíceps
 • (...)
laboral

Laboral

 • Contractes laborals
 • Reclamacions laborals
 • Reclamacions de Seguretat Social
 • Extincions de contractes
 • Assessorament i gestió laboral
 • (...)
fiscal

Fiscal

 • Fiscalitat nacional
 • Fiscalitat internacional
 • Planificació jurídica fiscal
 • Assessorament i gestió comptable-fiscal
 • (...)
familia

Família

 • Divorcis, Separacions
 • Modificacions de mesures
 • Unions estables de parella de fet
 • Acords prematrimonials
 • Herències
 • (...)
administratiu

Administratiu

 • Escrits d’al·legacions
 • Recursos administratius
 • Procediments contenciosos-administratius
 • Procediments sancionadors
 • (...)
immobiliari

Immobiliari

 • Contractes immobiliaris
 • Redacció d'Estatuts de Comunitats de Propietaris
 • Divisions en règim de Propietat Horitzontal
 • Tramitació de llicències d’obres
 • (...)
marques

Marques

 • Registre de marques i patents, noms de domini i signes d’estat
 • Procediments per violació i nul·litat
 • Contractes de franquícia
 • Contractes de cessió i llicència
 • (...)
penal

Penal

 • Assistència i defensa jurídica
 • Denúncies/Querelles
 • Responsabilitat civil derivada de delictes/faltes
 • (...)
estrangeria

Estrangeria

 • Tramitació d’autoritzacions i renovacions de permisos de residència i treball
 • Residències sense treball i nacionalitat
 • Recursos administratius i judicials contra denegació de residències
 • Tramitació de documents oficials
 • (...)

Vol contractar els nostres serveis?

Preparem un pressupost personalitzat, sempre amb la màxima confidencialitat, tant per a empreses com per a particulars.